BİLİNÇALTI REKLAMCILIK VE GÖSTERGEBİLİMSEL REKLAM ANALİZLERİ

BİLİNÇALTI REKLAMCILIK VE GÖSTERGEBİLİMSEL REKLAM ANALİZLERİ

İnsan var olduğu andan bugüne kadar her an etrafındaki çeşitli imgeler ve iletiler ile yaşamaktadır. Reklam kavramının ortaya çıkışından itibaren ise her birey potansiyel birer tüketici ve marka müşterisi haline gelmiştir. Ancak çoğu zaman reklam verenler; bireylerin gerçekten ihtiyaç duydukları mesajlardan daha çok, ihtiyaç duyulmasa bile potansiyel bir arzu nesnesi haline gelmesini istedikleri kavramları insanların zihinlerine yerleştirmeyi amaçlamışlardır.

İşletmelerin kuruluş amacı şüphesiz ki kâr elde etmektir. Bunun için de mal ve hizmetlerini toplumda tanıtmayı hedeflerler. Bu tanıtımda da tutundurma karmasının elemanlarından özellikle de reklamdan yararlanırlar. Reklamcıların mesaj yaratırken hedefledikleri asıl olgu tüketici tarafından ilgi çekmesi, akılda kalması ve tüketim davranışına dönüştürmeye çalışmaktır.

Bilinçaltı reklamcılık ise bu olguyu, tüketiciye bilinçli bir şekilde olmadan meydana getirmeyi hedeflemektedir. Çeşitli kültürel, toplumsal, coğrafik ögeleri kullanılarak bireye mesajı doğrudan değil dolaylı olarak iletilmesini amaçlanır. Günümüzde reklamlara dikkat edildiğinde, bilinçaltı reklamcılık unsurlarının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bilinçaltı reklamcılığı konu alan bu çalışma, diğer çalışmalara katkıda bulunması ve yeni bakış açıları kazandırmak ve reklam etiğini tartışmaya sunmak için hazırlanmıştır.

Reklamın temel işlevi, bilindiği üzere iletişim kurmaktır. Bir mal ya da hizmete ilişkin bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak sunmak için yapılan eylemler bütünü olarak tanımlanabilen reklam, hangi mecrayı kullanırsa kullansın öncelikli olarak üreticiden tüketiciye doğru bir iletişim akışının varlığı söz konusudur. Bu noktada reklamın pazarlama iletişimi içinde sahip olduğu ikna edici iletişim özelliği dolayısıyla da reklamın iletişim amacı karşımıza çıkmaktadır. Reklamcı seslendiği kitleyi göz önünde tutarak mesajını vermek durumundadır. Bu yüzden reklamcılık, tam bilgi üzerine doğru kurulmuş bir düşünceyi etkili bir reklam iletisine dönüştürerek, hedef tüketicilere yönlendirmek için bazı teknikleri bilmeyi ve kullanmayı gerektirmektedir. Birey, yaşantısının bir parçası olan herhangi bir nesneyi, durumu ya da olayı, duyu organlarının ilettiği parçalı verilerden, bütünsel, yapısal bir anlama dönüştürerek algılar. Algılama, duyularla gelen parça halindeki verilere değil, bunlar arasındaki bütünsel ilişkilerin yapılanmasına bağlı olarak gerçekleşir. Çoğu zaman reklamcıların uyguladığı yöntem de budur. Bütünün en kolay algılanabilir parçası izleyiciye verilir ve bütünsel imge yaratılır.

Bir uyarıcıya maruz kalan birey önceki deneyimleri, uyarıcının fiziksel özellikleri ve kendi kişisel özelliklerine bağlı olarak bir bilgi işleme sürecine girer. Bu süreç sonucunda uyarıcıyı ve bıraktığı etkiyi bireyin nasıl algıladığı ile ilgili bir anlamlandırma gerçekleşir. Bu algılama sonucunda bireyin zihninde o uyarıcıya yönelik olarak bir fikir oluşmaktadır. Bu noktadan hareketle markalar da ürünleri, hizmetleri ve dolayısıyla markalarının hedef kitleler tarafından nasıl algılandığını bilmek ve imajlarının hedef kitlelerinin zihninde nasıl olduğunu belirlemek çabası içindedirler. Reklamın etkisinin arttırılmasında ve ürünün tanıtımında firmayla reklam yapımcısı arasındaki bağın dışında, ürün ile tüketici arasında da bir bağ bulunmaktadır. Bu bağın en güçlü halkasını bireylerin sahip olduğu arzu, dürtü ve hisler oluşturmaktadır. Tüketicileri satışa yönlendirme açısından en önemli unsurun bu dürtüler olduğu düşünülürse reklam yapımcılarının bilinçaltına seslenmeleri çok önemli bir konuma gelmektedir.

Daha fazla yakınlık ve romantizm isteyen, hoş insanlar tarafından beğenilmek ya da daha iyi bir cinsel hayat sürdürmek isteyen tüketicilere reklamlarda ürünler birer çözüm yolu olarak sunulur. İstek ve ihtiyaçları karşılamak için ürün faydaları iletmekle yükümlü olan reklamcılar açısından bu bağlamda reklamcılığı kullanmak etkili bir yol olarak ortaya çıkar. Reklamcılar her ne kadar obje üzerinden gitseler de, onların amaçları etkileyerek daha fazla mal satmaktır. Ancak özellikle kullanılan cinsel içerikler bugünün kuşağının cinselliğe fazla eğilimli olması, haz peşinde koşması, tüketim kültürünü beslemesi, düşünme yetisinin azalması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bilinçaltı reklamlarında verilen sloganların içinde açıkça ve aleni bir biçimde seks ya da cinsellik kelimeleri geçmese de bunlar üstü kapalı bir şekilde ima edilmektedir. Bu ima tüketici bakış açısında bir ilgi ve pencere açmaya neden olmaktadır. Bu ilgi de cinsellik unsurları kullanarak tüketici bilinçaltını devreye sokmakta ve o ürüne karşı bir yaklaşım ve bağ geliştirmesine neden olmaktadır. Bu mesajlar ayrıca reklama olan etkiyi de arttırmakta ve o ürüne bir sempati, ilgi ve yakınlık yaratmaktadır. Reklamcılar ise elde edilen bu araştırmalar sayesinde hedef kitlenin ekonomik, demografik, sosyolojik ve psikolojik yapıları hakkında elde ettikleri bilgileri kampanyalarında kullanmış ve büyük başarılar elde etmişlerdir.

Yapılan bu araştırmanın ana konusu ‘bilinçaltı reklamcılık ’tır. Bu kapsamda bu alanın nasıl ortaya çıktığı, reklamcılık içindeki yeri, tüketicilerin üzerinde oluşturduğu etkiler ve bu reklamların daha çok hangi tarzda ortaya çıktığı sorularından hareketle çalışmanın amacı oluşturulmuştur. Araştırmanın sınırlarını belirleyen unsur bilinçaltına yönelik reklamlar olduğundan, konuyu bir temele oturtmak için reklam çerçevesinde tüketici davranışı ve algılamayı da kapsayan bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın bu kısmında literatür taraması modeli kullanılmıştır. Reklamların içeriklerinin analizinde göstergeler, yani bir başka şeyin yerini tutan, kendi dışında bir şey gösteren şekil, objeler ön plana alınarak göstergebilimsel yöntemle açıklanmaya çalışılmıştır. Reklamların tamamı tanıtmak istedikleri ürün ya da hizmetin yerini tutan bütünler olduğundan bu araştırmanın temel göstergeleri reklamların kendisidir.

 

İlginizi Çekebilir

Hacker Büyükanneler

Bileklik Şeklinde Drone

Evcil Hayvanınız İçin Alternatif Taşıma Çantaları ve Yatakları

Hot Wheels 50. Yılını Kutluyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir